Általános szerződési feltételek

 

I. Bevezető rendelkezések

 

1.   A jelen általános szerződési és felhasználási feltételek (ÁSZF) a

KViHotel Korlátolt Felelősségű Társaság

Neve: KViHotel Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: KViHotel Kft

Cégjegyzékszám: 01-09-925913

Székhely: 1077, Budapest Wesselényi utca 28

Adószám: 14916465-2-42

Közösségi adószám: HU14916465

Statisztikai számjel: 14916465-5510-113-01

Bankszámla: HU71 12100011-10332111-00000000 vagy HU43 1210 0011 1033 2128 0000 0000

Számlavezető: Gránit Bank

Ügyfélszolgálati elérhetőség: 06 20 325 4173

Telefon: 06 1 309 7266

E-mail: info@kvihotelbudapest.com

 

(továbbiakban: Hotel) által üzemeltetett

KViHotel Budapest elnevezésű 1072, Budapest, Nyár utca 32 cím alatt található 4 csillagos szálloda besorolású szálláshelyén, szállodáján nyújtott szálláshely-szolgáltatásai/kapcsolódó szolgáltatásai (együtt a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybevételének, illetve e tárgyban létrejött szerződések feltételeit tartalmazza.

 

2.   Az ÁSZF a hatálya alá tartozó valamennyi a Hotellel kötendő szerződés részét képezi.

 

Jelen ÁSZF kiterjed valamennyi a Hotel által elfogadott, Szolgáltatásokat igénybe vevő szerződő fél vagy más vendég jogait és/vagy kötelezettségeit érintő szabályzatra. szabályzatokra. Amennyiben szabályzatok és ÁSZF rendelkezései egymással ütköznének, vagy ellentmondanak, úgy a jelen ÁSZF-ben foglaltak az irányadók.

 

3.     Hotel által nyújtott Szolgáltatások Hotellel szerződött TMRW Kft (Cg.01-09-294779; Székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 28.; Statisztikai számjele: 25892295-5829-113-01;  továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltett www.trmwhotels.life honlapon (továbbiakban: TMRW Honlap) és TMRW Hotels, TMRW Hostels, TMRW Apartments és TMRW Offices nevű mobil alkalmazáson (továbbiakban: TMRW Applikáció) keresztül vehető igénybe; foglalás, megrendelés leadása és így Hotellel kötendő valamennyi szerződés Szolgáltató előbbi platformjain keresztül lehetséges Szolgáltató általános szerződési feltételinek (továbbiakban: TMRW ÁSZF) keretén belül.

 

4.     Előbbi pontra tekintettel Hotel kijelenti, hogy Szolgáltatót felhatalmazta arra, hogy nevében és helyett teljes körűen eljárjon, szerződést kössön, foglalást, megrendelést, egyedi rendelést vegyen fel a TMRW ÁSZF-nek megfelelően. Hotel kijelenti, hogy TMRW ÁSZF-et korábban elfogadta és magára nézve kötelezőnek tartja a továbbiakban is.

TMRW ÁSZF Szolgáltató TMRW Honlapján és TMRW Applikációjában elérhető.

 

5.     Jelen ÁSZF előbbieknek megfelelően TMRW ÁSZF hatálya alá tartozik, és akképp alkalmazandó, hogy amennyiben jelen ÁSZF és TMRW ÁSZF valamely rendelkezése egymással ütközne, úgy TMRW ÁSZF-ben foglaltak az irányadók.

 

II. ÁSZF hatálya

 

1.   Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató TMRW Honlapja és TMRW Applikációja igénybevételével valamennyi a Hotel szolgáltatásainak nyújtására létrejött jogviszonyra kiterjed, meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket TMRW ÁSZF-ben foglalt keretein belül, rendelkezéseinek megfelelően.

 

 

2.   Jelen ÁSZF valamennyi a Hotel Szolgáltatásait igénybe vevő személyre (továbbiakban: Vendégre) kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Hotelt és a Vendégeket, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét.

 

3.   A jelen ÁSZF 2018. január hó 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött szolgáltatási jogviszonyokra is, akként, hogy a Vendégek a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes szolgáltatások megrendelésével, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják.

 

4.   A Hotel jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, a módosítással érintett Vendégek előzetes Szolgáltatón keresztüli értesítése mellett. Hotel kijelenti, hogy jelen ÁSZF-nek a TMRW ÁSZF-re vonatkozó alávetési rendelkezéseit kizárólag Szolgáltató előzetes jóváhagyásával módosítja – vagy abban esetben, ha a Hotel Szolgáltatásai már nem vehetők igénybe Szolgáltatón keresztül –

 

5.   A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Vendégek részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik.

 

III. Fogalmak:

 

Hotel

A jelen Általános Szerződési Feltétel I:1. pontjában megjelölt jogi személy, amely a I.1. pontban megjelölt szálláshely(ek), szálloda(ák) üzemeltetője, kizárólagos jogosultja.

Szolgáltatói ÁSZF-ben foglalt „Partner” fogalma alá sorolt jogi személy

Szolgáltató

 

A jelen Általános Szerződési Feltétel I.1. pontjában megjelölt jogi személy, amely a TMRW Honlap és a TMRW Applikáció üzemeltetője

Hotel a Szolgáltatóval kötött megállapodása alapján elfogadta a TMRW ÁSZF feltételeit, és felhatalmazta Szolgáltatót, hogy nevében és helyette teljes jogkörrel eljárva a TMRW ÁSZF és jelen ÁSZF szerinti szerződést köthessen Szolgáltatások igénybevételére, valamint további Egyedi rendeléseket felvegyen/elfogadjon.

ÁSZF

A Hotel Általános Szerződési Feltétele, amely a mind a TMRW Honlapon, mind a TMRW Applikációban megismerhető.

Jelen ÁSZF-et Szolgáltató jóváhagyta, melyre tekintettel, azon rendelkezések, melyek Szolgáltató kötelezettségét rögzítik és TMRW ÁSZF-el nem ellentétesek, megfelelnek a Hotel és a Szolgáltató közötti megállapodás(ok)nak, Szolgáltató ekként jár el, akár saját jogán, akár mint Hotel megbízottja, felhatalmazottja.

TMRW Honlap

A Szolgáltató hivatalos honlapja, amelyen a Szolgáltatásokat népszerűsíti és feltünteti, amely segítségével a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szolgáltatások is igénybe vehetők.

TMRW Applikáció

Kizárólag aktív online kapcsolattal működő, a TMRW Honlapon közzétett verziószám szerinti Android és iOS rendszerben futtatható mobilalkalmazása és webes felületen elérhető desktop weboldala a Szolgáltatónak, amely okos eszközök – Android- illetve iOS rendszerű mobiltelefonok és tabletek –  és a webes felület desktop felhasználói számára teszik lehetővé a TMRW Honlap valamennyi funkciójának könnyebb, internetes böngésző programok használata nélküli használatát.

Vendég

A TMRW Honlap és/vagy a TMRW Applikáció TMRW ÁSZF szerinti „Felhasználója”, vagy Felhasználó által megjelölt más személy, aki a Szolgáltatásokat ténylegesen igénybe veszi a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján. Felhasználó az általa vendégként megjelölt személyekért úgy felel, mintha maga járt volna el.

Személyes adat

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott adat, ismeret.

Üzleti titok

a Hotel gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult - ide nem értve a magyar államot - jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette

Szolgáltatás, Szolgáltatások

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23. pontjában meghatározott fogalom.

Hotel által üzemeltetett szálláshely(ek), szálloda(ák) „okos hotel(ek)”, mely(ek) a Szolgáltató Rendszerén beérkező, a TMRW Honlapon és a TMRW Applikáción leadott elfogadott-jóváhagyott Egyedi megrendeléseknek megfelelő elektronikus utasításoknak megfelelően automatizáltan működik(nek)

Egyedi rendelés

Minden olyan szolgáltatás, termékvásárlás, jogosultság igénylés, amit Vendég a lefoglalt, megrendelt Szolgáltatások keretében igényelhet, ide értve a foglalással, megrendeléssel érintett szálláshely, szálloda minden olyan üzemeltetési mechanizmusát  is amely a „okos hotelek” Vendégeinek átengedhető – pl.: egyes helyiségekbe bejutás, reggeli ébresztő, étkezésrendelése…stb.

Hotel felhatalmazta Szolgáltatót, hogy az Egyedi rendeléseket jóváhagyja a Szolgáltató ÁSZF-ben foglaltak alapján, kivéve:

………….

………….

………….

………….

rész szolgáltatásokat

Szolgáltató jóváhagyása után a Rendszer elektronikus utasításának a foglalással, megrendeléssel érintett szálláshelyhez, szállodához történő beérkezését követően Hotel haladéktalanul végrehajtja az Egyedi rendelést.

Szolgáltatások ellenértéke

A Szolgáltatásokkal összefüggésben felmerült árak, díjak, költségek összege növelve az előbbiekre vonatkozó, a foglalással, megrendeléssel érintett szálláshely, szálloda szerinti valamennyi adó, illeték vagy más adók módjára behajtható követelés, díj, köztartozás összegével – így különösen mindenkor érvényes általános forgalmi adó, idegenforgalmi adó…stb. –

 

Rendszer

Szolgáltató szállásfoglalási rendszere (továbbiakban: Rendszer) segítségével a Hotel által kínált Szolgáltatások megjelennek és elérhetőek annak érdekében, hogy azok lefoglalhatók és Vendégek által a Rendszeren belül meghatározott keretek között módosítható feltételekkel igénybe vehetők legyenek.

Egyéb platformok

a TMRW Honlapon és TMRW Applikáción kívüli olyan platformok, amelyeken jelen ÁSZF alá tartozó Szolgáltatásokkal összefüggésben jelenhet meg vonatkozó ajánlat.

 

IV. Általános kikötések

 

1.   Hotel fenntart magának minden jogot, hogy a Szolgáltatások körét, ellenértékét  és bármely Egyedi rendelés alá besorolható részszolgáltatást, az ezekre vonatkozó valamennyi feltételt, amennyiben a TMRW ÁSZF-be nem ütközik saját hatáskörében meghatározzon, megváltoztasson, valamint ezek és bármely részlet terjesztése, tartalommegosztása tekintetében.

 

2.   Hotel fenntart magának minden jogot, hogy a I.1. pontban megjelölt szálláshely(ek), szálloda(ák) vonatkozó szabályzatait – így különösen házi rendjét, amennyiben a TMRWÁSZF-ben foglaltakkal nem ütközik szabadon megállapíthassa, részekre bonthassa, kiegészíthesse, módosíthassa.

 

3.   Előbbiekre tekintettel Hotel fenntart magának minden jogot, hogy a Szolgáltatásokkal összefüggésben minden a TMRW ÁSZF-el nem szabályozott, vagy szabályozott, de Hotelnek eltérést engedő rendelkezése alá sorolható feltételt szabadon rendezhessen azzal, hogy arról Szolgáltatón keresztül a Vendégeket haladéktalanul – TMRW ÁSZF-nek megfelelően – tájékoztatja.

 

4.   Tilos a Hotel honlapján vagy más hirdető felületein megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének másolása, letöltése – ide nem értve a kifejezetten letöltésre szánt tartalmakat – , elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Hotel vagy a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

5.   TMRW Honlap és a TMRW Applikáció elérhetőségéért Szolgáltató felel, ennek megfelelően Hotel szolgáltatásainak igénybe vételi lehetőségét Hotel Szolgáltató – ekörben, mint Hotel teljes körű felhatalmazottja – a Szolgáltatói ÁSZF-ben foglaltak alapján biztosítja és felelős Vendégek irányába.

 

6.   Hotel fenntartja jogát arra, hogy minden telefonos vagy más hangalapú (és kép-) kapcsolatfelvételt, így különösen panaszbejelentést a bejelentő előzetes figyelmeztetését követően hangfelvételen rögzítsen.

 

7.   A vagyon és balesetvédelmi okokból az I.1. pontban megjelölt szálláshely(ek), szálloda(ák) közösségi területei biztonsági kamerákkal van ellátva. Vendég a szálláshelyre, szállodába történő belépéssel hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön. A felvételeket a Hotel 1, azaz egy hónapig tárolja, utána automatikusan törlésre kerül.

 

8.   Hotel I.1. pontban megjelölt szálláshelyén(in), szállodjá(1)ban a Vendégek szórakoztatása érdekében különböző programok kerülhetnek lebonyolításra. A programokról fotó és videófelvételeket készíthet a Hotel és/vagy Szolgáltató munkatársa, vagy erre a feladatra megbízott vállalkozás, marketing és promóciós célokra. A programokon megjelent vendég tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ilyen módon a róla készített felvétel megjelenhet kiadványokban és különböző reklám felületeken. A Hotel és/vagy a Szolgáltató az adatvédelmi és személyiségi jogokhoz fűződő elvárások szempontjait figyelembe véve olyan módon jelenteti meg ezen felvételeket, hogy az érintett ne legyen egyértelműen felismerhető és azonosítható, kivéve, ha ehhez  előzetesen hozzájárult.

9.   A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálloda elhelyezte. A szálloda alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére.

Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szálloda üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

Amennyiben a vendég bizonyíthatóan megszegi a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségeket, úgy köteles 50.000 Ft díjat fizetni a szálloda üzemeltetője részére, melyet a szálloda üzemeltetője jogosult a vendég szobaszámlájára terhelésként rávezetni és melyet a vendég köteles távozáskor kifizetni.

 

V. Regisztráció

 

1.   A Szolgáltatásokat Szolgáltatónál, a TMRW Honlapon és/vagy a TMRW Applikációban regisztrált Felhasználó és/vagy foglalásában megjelölt más vendég, azaz együttesen Vendégek veheti igénybe. Előbbiek szerinti regisztrációs folyamatokat teljes egészében Szolgáltató végzi, e körben Hotel felelősségre nem vonható; Hotel a Szolgáltatótól érkező információk alapján jár el – betartva a vonatkozó adatvédelmi szabályokat és szabályzatokat –.

 

2.   Foglalást és Szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég a TMRW Honlapon és/vagy a TMRW Applikációban adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég, mint Hotel vendége lesz szerződő fél. Ennek megfelelően a Szolgáltató és a Vendég, valamint a Hotel együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak azzal, hogy a Szolgáltatással összefüggésben Hotel nevében és helyett Szolgáltató teljes jogkörrel jár el mindenhol, kivéve, ha ezt az adott szolgáltatás természete nem teszi lehetővé, illetve ha vonatkozó jogszabály vagy a TMRW ÁSZF kifejezetten nem utalja a Hotel eljárási jog- illetve kötelezettségi körébe.

Utóbbiakra tekintettel Hotel, erre felhatalmazott illetékes munkavállalója, megbízottja útján az alábbiak körében önállóan Szolgáltató nélkül – TMRW Honlapon, TMRW Applikáción kívül – jár el:

-       Hotel segélyhívó vonalán 0036 20 325 4173 érkező segélyhívások

-       Jogszabály által előírt feltételek biztosítása, személyzet alkalmazása (pl.: Wellness részleg esetében legalább egy olyan személy biztosítása, aki wellness végzettséggel rendelkezik

-       ……………………………

-       ……………………………

 

VI. Foglalás, szerződések

 

1.   Vendégek a TMRW ÁSZF alapján az ott meghatározott feltételekkel kezdeményezhetnek foglalást, megrendelést Hotel irányába. Hotel felhatalmazta Szolgáltatót, hogy a TMRWÁSZF és jelen ÁSZF feltételei alapján Hotel nevében és helyett teljes jogkörben eljárjon foglalások, megrendelések, Egyedi rendelések elfogadása körében, Hotel nevében és helyett Vendégekkel szerződést kössön, és ezekkel kapcsolatos minden szükséges nyilatkozatot megtegyen, eljárást végrehajtson, ide értve minden a fizetéssel, pénzügyi elszámolással összefüggő cselekményt is.

 

2.   Hotel fenntartja kizárólagos jogát arra, hogy a TMRW ÁSZF és a Rendszer adta kereteken belül szabadon meghatározhassa a Szolgáltatón keresztül elérhető foglalási típusokat, azokhoz kapcsolható Egyedi rendelések körét és további – pl.: fizetési-, bejelentkezése- …stb.– feltételeket.

 

3.   A foglalási folyamatot teljes egészében Szolgáltató végzi, e körben Hotel felelősségre nem vonható, kivéve, ha Szolgáltató Rendszere Hotelnek betudható okból nem, vagy hibásan működik, hibás adatokat rögzít. Hotel kifejezett kötelezettségeként vállalja, hogy az általa alkalmazott rendszereket Szolgáltató utasításai szerint – amennyiben az távoltól nem lehetséges, vagy Hotel nem biztosított megfelelő hozzáférést – karbantartja, frissíti és minden tekintetben alkalmassá teszi arra, hogy Szolgáltató Rendszerével harmonizáltan együtt működjön.

 

4.   Bármilyen foglalás, megrendelés érvényességi előfeltétele, hogy Vendég jelen ÁSZF-et és hatálya alá tartozó szabályzatokat a Szolgáltatói ÁSZF-ben foglalt eltérésekkel kötelezőnek elfogadja.

 

5.   Maximum 5 szoba foglalható le. Ha ennél több szobára van szükség, akkor ezeket nem lehet több, 5 szobát tartalmazó foglalásokra felosztani. Speciális igényeket kielégítő foglalásokat, megrendeléseket Szolgáltató a Hotel előzetes engedélyével fogadhat el.

 

6.   Foglalás, megrendelés szolgáltatói elfogadásával létrejövő szerződésre a TMRW ÁSZF-ben foglaltak kell alkalmazni, ekörben Hotel a Szolgáltatót teljes jogkörben felhatalmazta, Hotel nevében Szolgáltató jár el, de a Szolgáltatások kötelezettje Hotel, azokat Hotel nyújtja a Rendszerből érkező Szolgáltató által előzetesen jóváhagyott elektronikus utasításoknak („rendszer parancsok”) megfelelően. Hotel ehelyütt is rögzítik, hogy előbbi „utasítások”, „parancsok” ténylegesen a Hotel által korábban a Szolgáltatón keresztül közzétett ajánlatainak a Vendégek TMRW Honlapon és/vagy a TMRW Applikációban kinyilvánított elfogadási nyilatkozatai; ennek megfelelően Szolgáltató a – jelen ÁSZF szerinti – Szolgáltatások nyújtása körében közvetítő és semmi esetre sem értékelhető döntéshozó alanyként.

 

7.   Tilos a lefoglalt, megrendelt szállást és Szolgáltatásokat tovább értékesíteni. Ezen különösen a Szolgáltatás harmadik felek részére történő, magasabb áron való tovább értékesítését kell érteni. A Vendég köteles megtéríteni minden olyan veszteséget, amely a Hotelnél felmerült.

 

VII. Szolgáltató által alkalmazott árak:

 

1.   Hotel szobaárai és az elérhető valamennyi szolgáltatás díja - ennek a Szolgáltatói ÁSZF szerint részletezett tartalma – a TMRW Honlapon és a TMRW Applikációban, valamint a I.1. pontban megjelölt szálláshelyen(eken), szállodá(k)ban, továbbá a Hotel honlapján is megismerhető. Amennyiben előbbi felületeken a megjelenített információk eltérnek, úgy a Honlapon és az Applikációban foglaltak az irányadók, Hotel e körben keletkezett semmilyen kárát nem terhelheti a Vendégre.

 

VIII. Igénybe vehetőség személyi köre:

 

1.   Hotel tekintettel arra, hogy az üzemeltetésében lévő I.1. pontban megjelölt szálláshelye(k), szálloda(ák) automatizáltan működő „okos hotel(ek)”, Vendég kizárólag 18 életévét betöltött személy lehet.

 

IX. Fizetés módja és jótállás

 

1.   Hotel felhatalmazta és lehetővé tette, hogy a foglaláskor megrendelt Szolgáltatás ellenértékének teljes összegét a Hotel nevében és javára a Vendégtől a TMRW Honlap és/vagy TMRW Applikáción keresztül a ………………………………. megnevezésű akkreditált külső, elektronikus pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó pénzügyi vállalkozás (továbbiakban: …………) – a Vendéget átirányítja a ………… oldalára, megfelelő elektronikus felületére  -  szedje be, melyre tekintettel a fizetést minden esetben a Szolgáltató irányába kell teljesíteni a TMRW Honlapon, a TMRW Applikációban a Szolgáltató ÁSZF-ban foglaltak szerint.

 

2.   Szolgáltatás ellenértékének bármely módon történő megfizetése esetén mindenkor a Hotel felelős az adott szolgáltatások árára, díjára, költségére vonatkozó adók és minden más adók módjára behajtható követelés, díj, köztartozás begyűjtésére és kifizetésére az illetékes adóhatóságok felé.

 

3.   Vendégek foglalásaival, megrendeléseivel, Egyedi rendeléseivel összefüggő bármilyen számlázást, elszámolást Vendég irányába a Hotel PMS rendszere végzi és a Hotel nevében a TMRW Applikáción keresztül küldi meg a Vendégnek  -a TMRW ÁSZF-ban foglaltaknak megfelelően végzi. Hotel elektronikus számláját/számláit Szolgáltató közreműködésével a TMRW Honlapon és/vagy a TMRW Applikáción keresztül – ide értve Felhasználóknak küldött szolgáltatói e-maileket is – küldi meg a Vendégnek. Hotel többletköltségek Vendég általi megelőlegzése esetén Vendég kérelmére az egyes számlákat papír alapon is hozzáférhetővé teszi vagy gondoskodik postai úton történő megküldésről. Egyebekben a Hotel köteles a foglalásra, megrendelésre, az érintett szálláshelyre, szállodára vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával számlázni, figyelemmel a TMRW ÁSZF-ban rögzített tartalmi és formai követelményekre is.

 

4.   Azokban az esetekben, ahol Vendég jogosult és köteles közvetlenül Hotel irányába fizetni – pl.: lobby bár –, ott Hotel bármely a készpénztől eltérő fizetési eszköz használatával kapcsolatos költséget belátása szerint a Vendégre átháríthat. Az áthárított költség nem lehet több, mint a fizetett összeg 5%-a.

 

X. Módosítások, lemondások

 

1.   Minden módosítást és lemondást a TMRW Honlap vagy a TMRW  Applikáció foglalási felületén kell megtenni. Ide vonatkozó kérdésekre a TMRWi ÁSZF-ben foglalt rendelkezések az irányadók.

Amennyiben a szálloda ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők: a visszaigazolt érkezés napját megelőző 48 órán belüli elállás esetén a kötbér összege egy éjszakai szállás 50%-a, a visszaigazolt érkezés napját megelőző 24 órán belüli elállás esetén a kötbér összege egy éjszakai szállás 100%-a.

Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a megrendelő nevében eljáró Vendég viseli közvetlenül.

Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően megszűnik.

 

XI. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

 

1.   Vendégek a Szolgáltató által kiosztott és jóváhagyott jogosultságokkal vehetik igénybe a Szolgáltatásokat a Hotel által üzemeltetett I.1. pontban megjelölt szálláshelye(ke)n, szállodá(k)ban erre a célra elhelyezett elektronikus eszközökben – pl.: elektronikus ajtózárak – történő betáplálásával.

 

2.   Ahol ez nem lehetséges, vagy a szolgáltatás jellege ezt nem teszi lehetővé – pl. reggeli ébresztés helyi igénylése – úgy a TMRW Honlapon vagy a TMRW Applikációban választhatók ki és vehetők igénybe az Egyedi szolgáltatások a Vendég által beállított paramétereknek megfelelően. Az igénybe venni kívánt Egyedi szolgáltatás rögzítését és kapcsolódó esetleges többletdíjakat, valamint a rendelés jellegétől függően az eseti vagy meghatározott időszakra szóló, az igénybevételhez szükséges külön kódszámot– pl.: szauna belépőkód – Szolgáltató igazolja vissza a Vendégnek.

 

3.   Hotel fenntartja jogát arra, hogy meghatározza az alábbi Egyedi rendelések alá besorolt szolgáltatási paraméterek korlátait. Ilyen szolgáltatás:

-       ……………………………………

-       ……………………………………

-       ……………………………………

-       ……………………………………

-       ……………………………………

-       ……………………………………

 

4.   Vendég a TMRW Honlapon vagy a TMRW Applikációban lefoglalt, megrendelt és ezeken keresztül visszaigazolt szobá(ka)t az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el - Check in - és azt utolsó tartózkodási napon 11:00 óráig - Check out - köteles elhagyni (megengedett időtúllépés maximum 0 perc). Előre nem jelzett late check-out  esetén a Hotel [10 Euró ]  költséget számol fel időtúllépési díjként .

 

5.   A Check in és Check out a TMRW Applikációval történik, vagy az I.1. pontban megjelölt szálláshely(ek), szálloda(ák) előterében külön erre a célra elhelyezett tablet vagy más alkalmas okoseszköz  használatával – amelyen a TMRW Applikáció előretelepítetten elérhető, belépés a regisztrációs adatokkal – Előbbiek megtörténtét Szolgáltató igazolja vissza.

 

6.   A Check in lezárását követően aktiválódnak a foglalással, megrendeléssel érintett szálláshely, szálloda területén az aktuális foglalás, megrendeléshez kapcsolódófelhasználói  jogosultságok, amelyek a Check out lezárásáig élnek. Hotel fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználói jogosultságokat saját rendszerén belül inaktiválja, amennyiben azt károkozás, bűncselekmény megelőzése vagy bármilyen más nyomos ok kifejezetten indokolja.

 

7.    Abban az esetben, ha Vendég a foglalással, megrendeléssel érintett szobát/szobákat a Check in időpont előtt kívánja elfoglalni, úgy a TMRW ÁFSZ megfelelő rendelkezései az irányadók; az ott rögzítettek alkalmazását Hotel nem zárja ki.

 

8.   Vendég házi állatot Hotel által üzemeltetett létesítményeibe, ezek helyiségeibe nem vihet be. Előbbi megszegése esetén Vendég teljes kártérítési felelősséggel tartozik a bevitt házi állat okozta bármilyen kárért.

 

9.   Hotel a TMRW ÁSZF-ben foglalt indokok alapján Szolgáltató – TMRW Applikáción keresztül – útján jogosult a Szolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a Szolgáltatás nyújtását megtagadni.

 

10.                  Vendég köteles tudomásul venni, hogy a Hotel által üzemeltetett szálláshely(ek), szálloda(ák) „okos hotel(ek)”, ahol nincs vagy csak korlátozottan van jelen állandó személyzet, ezért Vendég a foglalással, megrendeléssel érintett szálláshely, szálloda összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.

 

11.                  Vendég tudomásul veszi, hogy bármiféle segítségnyújtást, kérést, információt elsősorban a TMRW Applikáción keresztül kap a Szolgáltató Diszpécser szolgálatától. Diszpécser szolgálat 0-24 órában elérhető – VOIP és chat alapon – a TMRW Applikációban, de segélyhívás esetén Hotel külön, helyileg hívható segélyhívó számo(ka)t is biztosít.

Segélyhívók: +36 20 325 4173,

 

12.                  Vendég csomagjait, értékeit a Hotel által üzemeltett szálláshely(ek), szálloda(ák) előterében erre a célra kihelyezett automata csomagmegőrzőkben helyezheti el.

Vendég előbbiek körében köteles tudomásul venni és betartani, hogy csomagként maximum ……x….…x…… cm térfogatú, ……… kg tömegű olyan tárgy, anyag lehet, amelynek elhelyezése jogszabályba nem ütközik, harmadik személy jóváhagyásához nem kötött, nem jelent balesetvédelmi, természetvédelmi kockázatot és egyebekben egészséget és/vagy biztonságot nem veszélyeztet.

 

 

13.                   Hotel biztosítja a TMRW Honlap és a TMRW Applikáció ingyenes elérését az általa üzemeltetett I.1. pontban megjelölt szálláshely(ek)en, szállodá(k)ban elérhető belső vezetéknélküli (wifi) internethozzáféréssel. Hotel jogosult arra, hogy a wifi előbbieket meghaladó használatát külön díjhoz kösse.

 

XII. A szolgáltatások biztosítása:

 

1.   A Vendég tudomásul veszi, hogy a Hotel által üzemeltetett szálláshely(ek), szálloda(ák) „okos hotel(ek)”, ahová csak a TMRW Applikáció megfelelő használatával lehet a szobaajtókat, közösségi tereket, főbejáratot kinyitni, Egyedi rendeléseket leadni.

 

2.   Amennyiben Vendégnek a TMRW Honlap elérésére vagy a TMRW Applikáció futtatására szolgáló okos telefonja vagy más eszköze lemerült, elromlott vagy nincs meg, nem működőképes, úgy Hotel biztosítja, hogy az általa üzemeltetett I.1. pontban megjelölt szálláshely(ek), szállodá(k) közösségi területén elhelyezett tablet(ek) segítségével Vendég a TMRW Honlapot elérje, TMRW Applikációt használhassa, de legalább Szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges szállodai műveleteket – Check in, Check out, lefoglalt szoba elfoglalása, bejutás, diszpécser szolgálat elérése…stb. – elvégezhesse.

Amennyiben az érintett épület(ek) külső mágneszáras ajtaja, kapuja csak a TMRW Honlap és/vagy TRMW Applikációval nyitható ki – különösen, de nem kizárólagosan az éjszakai órákban – úgy a TMRW ÁSZF szerint lehet kérni az időleges ajtónyitást, zárfeloldást. Amennyiben a Vendég telefonon kívánja kérését bejelenteni a Hotelnek, azt a Diszpécseri  telefonszámon teheti meg azzal, hogy Hotel csak a Vendég foglalási adatainak megfelelő beazonosítást követően köteles azt végrehajtani – online kinyitja az adott ajtót, kaput – , továbbá kérésenként az adott foglalás típusától függően többlet díj felszámítására jogosult.

Egyebekben Hotel személyzete segít a bejutásban.

 

3.   Szolgáltatásokat Hotel a vonatkozó jogszabályok betartásával, standardoknak és a TMRW ÁSZF-ben foglaltak szerint nyújtja.

 

XIII. A vendég jogai:

 

1.   Visszaigazolt foglalásnak, megrendelésnek megfelelően Vendég jogosult a megrendelt szoba/ák, valamint a Hotel foglalással, megrendeléssel érintett létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a Hotel szokásos szolgáltatási körébe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.

 

2.     Vendég a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet, melyet elsődlegesen a TMRW Applikáción keresztül Szolgáltatóhoz nyújthat be, vagy a Hotel info@kvihotelbudapest.com e-mail címére címzett elektronikus levelével. Szolgáltató jogosult és köteles a panasz kivizsgálásra azzal, hogy Hotel köteles haladéktalanul és teljes körűen közreműködni, szükség esetén Vendéggel közvetlenül felvenni a kapcsolatot.

 

XIV. A felhasználói, vendégi kötelezettségek:

 

1.   Vendég köteles a Felek között létrejövő szerződésben megrendelt szolgáltatások – ideértve az utólag megrendelet/igénybe vett szolgáltatásokat is – ellenértékét legkésőbb a szerződésben, foglalás szolgáltatói igazolásában meghatározott módon és időpontig kiegyenlíteni. Vendég köteles a foglalásában megjelölt személy(ek) által igénybe vett szolgáltatások még ki nem egyenlített ellenértékét is előbbieknek megfelelően kiegyenlíteni.

 

2.   Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a foglalással, megrendeléssel érintett szálláshelyen, szállodában.

 

3.   Vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a TMRW Applikáción keresztül a Szolgáltató diszpécser szolgálatánál. Köteles e körben minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatók legyenek, illetve amelyek bármilyen kártérítés iránti peres-, nem peres eljáráshoz,  esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.

 

4.   Vendég saját ételt-italt a Hotel által üzemeltetett vendéglátó egységekbe, így különösen étkezőbe/étterembe/büfébe nem vihet be.

 

XV. A Felhasználó kártérítési felelőssége:

 

1.   Vendég jelen ÁSZF elfogadásával kifejezett kötelezettségeként vállalja, hogy helytáll minden olyan kárért, amelyet Vendég, illetve kísérő vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személy, házi állat okoznak a Hotelnek vagy a Hotel más vendégének.

 

2.   A Vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a Hoteltől jogosult követelni.

 

XVI. A Hotel további kötelezettségei:

 

1.   Hotel kötelesek a Felek közötti szerződés alapján lefoglalt, megrendelt Szolgáltatást és egyéb rendeléseket a Szolgáltató ÁSZF betartásával a székhelye szerinti hatályos előírások és vonatkozó szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.

 

XVII. A Hotel kártérítési felelőssége:

 

1.   Hotel felelősséget vállal minden olyan a Vendéget ért kárért, amely a foglalással, megrendeléssel érintett szálláshelyen, szállodán belül, a maga, vagy alkalmazottai hibájából következett be.

 

2.   Hotel felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek alkalmazottaiknak és vendégeiknek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.

 

3.   Hotel jogosult arra, hogy a foglalással, megrendeléssel érintett szálláshelyen, szállodán belül kijelöljön olyan helye(ke)t ahová a Vendég nem léphet be. Hotel az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni, szükség esetén erről Szolgáltató útján a TMRW Honlapon és a TMRW Applikációban külön tájékoztat. Hotel nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a Vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a belépés nem engedélyezett.

 

4.   Tekintettel arra, hogy Hotel által üzemeltetett szálláshely(ek), szálloda(ák) „okos hotel(ek)”, azaz állandó személyzet nincs vagy csak korlátozott számban és időkeretben, Hotel kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha a kár bekövetkezését követően a Vendég azt a szükséges adatokkal azonnal jelenti a TMRW Honlapon vagy a TMRW Applikáción keresztül a TMRW ÁSZF-ben foglaltak szerint.

 

5.   Hotel felelősséget vállal a Vendéget ért mindazon kárért, amelyet dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése miatt szenved, abban az esetben, ha a Vendég a Hotel által kijelölt, illetőleg az általában erre rendelt helyen, vagy a szobájának széfjében helyezett el, vagy amelyet a Vendég a Hotel olyan alkalmazottjának adott át, akit a dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

 

6.   Hotel a Vendég értéktárgyának, értékpapírjának vagy készpénzének elvesztéséért, elpusztulásáért, vagy megsérüléséért csak akkor felelős, ha azt Hotel kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítási kötelezettség a Vendéget terheli.

 

7.   Hotel felelőssége nem terjed ki a Vendég csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá a szobába és onnan történő szállítás során.

 

8.   Hotel bármely kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi szobaár összegének legfeljebb ötvenszerese.

 

XVIII. A vendég betegsége, halála

 

1.   Abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik és erről a Hotel tudomással bír, a Hotel köteles a orvosi segítséget felajánlani részére azzal, hogy a felajánlott és elfogadott orvosi segítség költségei a Vendéget terhelik.

 

2.   Amennyiben az orvos fertőző betegséget állapít meg, a Hotel jogosult a további Szolgáltatás megtagadására. Az idő előtti szálláshely, szálloda-elhagyás miatt keletkezett többletköltség a Vendéget terheli.

 

3.   Vendég betegsége, vagy halála esetén költségkompenzáció számlázható ki a TMRW ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

 

XIX. Vis maior

 

1.   Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett sem a szerződő Felek nem bírnak ellenőrzéssel - vis maior - bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő Felek ilyenkor is minden tőlük telhetőt kötelesek megtenni azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 

XX. Jogvita

 

1.   A fentiekben nem szabályozott kérdésekben aTMRW ÁSZF, az egyedi szerződésekben foglaltak és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései, valamint vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.

 

2.   Jelen ÁSZF elfogadásával szerződő Felek kifejezetten elfogadják, hogy az ÁSZF-el, illetve hatálya alá tartozó szerződésekkel kapcsolatos valamennyi jogvita eldöntésére a Felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az eljáró választottbírók száma három. Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni.

 

Kelt.: Budapest, 2018 január hó 1. napja.

 

KViHotel Korlátolt Felelősségű Társaság